Ninjiom Weibo Tmall China Tmall Overseas 

京都念慈菴总厂有限公司
 
地址: 香港荃湾德士古道256号德士古道工业中心A座16楼
 
 
京都念慈菴中心
 
地址: 香港新界元朗元朗工业邨宏利街五十号京都念慈菴中心
 
 
电话: 852-2438 9988
 
传真: 852-2407 6269
 
电邮地址: info@ninjiom.com
  版权所有©京都念慈菴总厂有限公司